Home   Regulamin

Regulamin

KLUB MALUCHA REGULAMIN (PDF)

Cele.

Wspomaganie rozwoju Dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami

rozwojowymi. Ukierunkowanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem

społeczno -kulturowym i przyrodniczym. Wykształcenie prawidłowych nawyków i cnót.

Zadania.

Personel Klubu Malucha pracuje zgodnie z wartościami domu rodzinnego.

Klub Malucha stwarza warunki do uczestnictwa Dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu

w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

Organizacja.

Klub Malucha otwarty jest w dni robocze od 7:00 do 17:00.

Klub Malucha działa przez cały rok , z wyjątkiem 2-tygodniowej przerwy urlopowej .

Klub Malucha umożliwia pobyt Dziecka w formie abonamentu miesięcznego lub w formie

karnetu miesięcznego z limitem godzin, wejście Dzieci na określone godziny – wyżywienie

ustalone indywidualnie.

W ciągu roku występować będą dni, w których Klub Malucha będzie nieczynny (święta,

przerwy świąteczne). Rodzice będą o nich na bieżąco informowani osobiście bądź poprzez

informacje na tablicy ogłoszeń.

Każdego dnia Dzieci jedzą 3 posiłki główne, przekąski i napoje.

Organizację pracy w ciągu dnia określa rozkład dnia, ustalony z uwzględnieniem wymagań

zdrowia i higieny.

Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o

chorobę nie będzie przyjęte (decyduje Właścicielka Klubu Malucha).

Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego osobistego

odbioru jak najszybciej – do 60 minut. Po tym czasie personel w trosce o zdrowie Dziecka

wezwie lekarza lub pogotowie – koszty ponoszą rodzice.

Jedynymi osobami upoważnionymi do odbioru Dziecka są jego rodzice lub opiekunowie

prawni lub (osoby pisemnie przez nich upoważnione).

Za nieodebranie Dziecka do godz. 17:00 obciąża się Rodziców kwotą 20 zł. za każdą

rozpoczętą godzinę – płatne na bieżąco na ręce opiekunek oddających Dziecko.

Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania Klubu Malucha będą przekazywane na tablicy

ogłoszeń.

Wyżywienie w Klubie Malucha:

Posiłki główne dla dzieci starszych są przywożone przez wyspecjalizowaną firmę

cateringową.

W Klubie Malucha sami nie gotujemy – podajemy przygotowane przez catering lub

przyniesione przez Rodziców posiłki.

Ogólne zasady pobytu Dziecka w Klubie Malucha.

Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Klubie Malucha jest: złożenie wypełnionej

karty zgłoszenia Dziecka, podpisanego regulaminu oraz umowy, wpłacenie wpisowego

oraz terminowe uiszczanie czesnego.

Wpisowe (szczegóły reguluje cennik) jest bezzwrotne. Jest to opłata jednorazowa za dane

Dziecko . Opłata wpłacana jest do rąk własnych Właścicielki, bądź upoważnionej przez

Właścicielkę opiekunki Klubu Malucha.

Czesne płatne jest przez 12 miesięcy, a jego wysokość za dany rok szkolny ustalana jest

przez właścicielkę Klubu Malucha.

Opłaty za pobyt (czesne ) Dziecka w Klubie Malucha należy uiszczać z góry za dany

miesiąc w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Klubu Malucha, Rodzice powinni poinformować

na piśmie Właścicielkę Klubu Malucha z miesięcznym wyprzedzeniem.

Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym

mija miesięczny okres wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony Rodziców jak i Właścicielki Klubu Malucha.

W obu przypadkach obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec

miesiąca.

Wyprawka – Rodzice są zobowiązani do jej przyniesienia w pierwszym dniu pobytu

Dziecka w  Klubie Malucha (spis rzeczy otrzymuje każdy Rodzic z chwilą zapisania

Dziecka do Klubu Malucha).

Postanowienia końcowe.

W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia

między Właścicielką Klubu Malucha a Rodzicem.